Algemene voorwaarden

/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden 2019-11-06T10:34:51+00:00

Deze algemene voorwaarden pagina (samen met de documenten waarnaar wordt verwezen) informeert u over de gebruiksvoorwaarden op onze website www.securedd.nl (onze site), hetzij als gast of als geregistreerde gebruiker. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u begint met het gebruik van de site. Door onze site te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee instemt zich eraan te houden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u onze website niet te gebruiken.

SecureDD is een geregistreerde handelsnaam van SecureDD International BV, gevestigd aan Westbaan 324 2841 MC Moordrecht Nederland. KvK 29045335.

1. Informatie over ons
www.avgdirekt.nl is een website beheerd door SecureDD International BV, gevestigd aan Westbaan 324 2841 MC Moordrecht Nederland. KvK 29045335.

2. Toegang tot onze website
Toegang tot onze site is op tijdelijke basis toegestaan ​​en wij behouden ons het recht voor om de service die we op onze site aanbieden zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen (zie hieronder). We zijn niet aansprakelijk als onze site om welke reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van onze site of onze hele site beperken tot gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd.

Als u een gebruikersidentificatiecode, -wachtwoord of andere informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures kiest of krijgt, moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan derden bekendmaken. We hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of -wachtwoord, door u gekozen of door ons toegewezen, op elk moment uit te schakelen als u van mening bent dat u niet hebt voldaan aan de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle nodige regelingen om toegang te hebben tot onze site. U bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze site op de hoogte zijn van deze voorwaarden en dat zij zich eraan houden.

3. Aanvaardbaar gebruik
U mag onze site alleen gebruiken voor legale doeleinden. U mag onze site niet gebruiken:

 • Op een manier die in strijd is met toepasselijke lokale, nationale of internationale wetgeving of regelgeving;
 • Op enige manier die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of gevolg heeft;
 • Met als doel schade toe te brengen aan of schade toe te brengen aan minderjarigen; of
 • Het verzenden of verkrijgen van het verzenden van ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijke verzoeken (spam)

U gaat ook met het volgende akkoord: Geen toegang zonder toestemming, bemoeien met, beschadigen of verstoren;

 • van elk deel van onze site;
 • alle apparatuur of netwerken waarop onze site is opgeslagen;
 • software die wordt gebruikt bij het aanbieden van onze site;
 • of alle apparatuur of netwerk of software in eigendom van of gebruikt door een derde partij.

4. Intellectuele eigendomsrechten
Wij zijn de eigenaar of licentienemer van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en in het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Die werken worden beschermd door auteursrechtwetten en verdragen overal ter wereld. Al dergelijke rechten zijn voorbehouden.
U mag één exemplaar afdrukken en extracten van elke pagina (‘s) van onze site downloaden voor uw persoonlijke referentie en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op materiaal dat op onze site is geplaatst.

U mag de papieren of digitale kopieën van materialen die u op welke manier dan ook hebt afgedrukt, niet wijzigen en u mag geen illustraties, foto’s, video- of audiosequenties of afbeeldingen afzonderlijk van eventuele begeleidende tekst gebruiken.

Onze status (en die van geïdentificeerde contribuanten) als auteurs van materiaal op onze site moet altijd worden erkend.

Als u een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, wordt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk stopgezet en moet u, naar eigen keuze, kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt, retourneren of vernietigen.

U mag geen enkel deel van het materiaal op onze site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder een licentie te verkrijgen om dit van ons of onze licentiegevers te doen.

5. Onze site wordt regelmatig gewijzigd
We proberen onze site regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud op elk gewenst moment wijzigen. Als de noodzaak zich voordoet, kunnen we de toegang tot onze site opschorten of deze voor onbepaalde tijd sluiten. Al het materiaal op onze site kan op een bepaald moment verouderd zijn en we zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

6. Onze aansprakelijkheid
Het materiaal dat op onze site wordt weergegeven, wordt verstrekt zonder garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de juistheid ervan. Voor zover toegestaan ​​door de wet, sluiten wij en andere leden van onze groep van bedrijven hierbij uitdrukkelijk uit:

 • Alle voorwaarden, vrijwaringen en andere voorwaarden die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door statuten, gewoonterecht of de wet van billijkheid;
 • Elke aansprakelijkheid voor enig direct, indirect of gevolgschade van een gebruiker in verband met onze site of in verband met het gebruik, de onmogelijkheid om te gebruiken of de resultaten van het gebruik van onze site, eventuele websites van derden die eraan gekoppeld zijn en materialen die erop worden geplaatst of op een website van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot enige aansprakelijkheid voor:
 1. verlies van inkomsten of inkomsten;
 2. verlies van zaken;
 • verlies van kansen;
 1. verlies van winst of contracten;
 2. verlies van verwachte besparingen;
 3. verlies van gegevens;
 • verlies van goodwill;
 • verspild beheer of kantoortijd; en voor alle andere verliezen of schade van welke aard dan ook, ongeacht hoe deze zijn ontstaan ​​en veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs als te voorzien, op voorwaarde dat deze voorwaarde niet voorkomt dat vorderingen tot verlies of beschadiging van uw tastbare eigendom of enige andere vordering tot directe financiële schade die niet wordt uitgesloten door een van de hierboven beschreven categorieën.

Artikel 6 heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of onjuiste voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele kwestie, noch enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

7. Informatie over u en uw bezoeken aan onze site
Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid. Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn. Als u een geregistreerde gebruiker bent, kunnen wij uw informatie ook verwerken in overeenstemming met de toepasselijke gebruikersovereenkomst en gerelateerde voorwaarden.

8. Virussen, hacken en andere overtredingen
U mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat schadelijk of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of enige server, computer of database die is verbonden met onze site. Je mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

Door deze bepaling te schenden, kunt u een strafbaar feit plegen op grond van de Britse Computer Misuse Act 1990 en soortgelijke acts in Europa. We kunnen een dergelijke overtreding melden bij de relevante wetshandhavingsautoriteiten en samenwerken met die autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending, wordt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk beëindigd.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site of uw downloaden van materiaal dat erop is gepost of op elke website die hieraan is gekoppeld.

9. Websites van derden
Waar onze site links naar websites van derden bevat, worden deze links uitsluitend ter informatie aangeboden. Wij hebben geen controle over de inhoud van die websites of beloningen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor hen of voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit uw gebruik van deze websites. U opent en accepteert websites van derden op uw eigen risico en discretie. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze websites en voor elke beslissing om aanbiedingen via deze websites te accepteren of te weigeren.

Wij raden derden niet aan en ondersteunen hun websites of goederen of diensten niet en bieden geen garantie voor de beschikbaarheid of juistheid van aanbiedingen van derden of goederen en diensten waarnaar op onze site wordt verwezen. Houd er rekening mee dat het gebruik van websites van derden en acceptatie van aanbiedingen van derden wordt beheerst door de toepasselijke algemene voorwaarden en het privacybeleid van die derde partij, die kunnen verschillen van die op onze site. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u de algemene voorwaarden en het privacybeleid van derden heeft gelezen en begrepen voordat u een website van een derde partij gebruikt of aanbiedingen van derden accepteert.

10. Internationaal gebruik
Wij verklaren niet dat materiaal op de site geschikt of beschikbaar is voor gebruik op locaties buiten Europa en dat toegang tot de site vanuit gebieden waar de inhoud illegaal of onwettig is, verboden is. Als u ervoor kiest om de site te bezoeken vanuit locaties buiten het Europa, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

11. Jurisdictie en toepasselijk recht
De Nederlandse rechtbanken hebben exclusieve jurisdictie over elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met een bezoek aan onze site, hoewel we het recht behouden om een ​​rechtszaak tegen u aan te spannen wegens schending van deze voorwaarden in het land waar u woont of enige andere relevante land. Deze gebruiksvoorwaarden en elk geschil of claim voortvloeiend uit of in verband met deze of hun onderwerp of formatie (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) worden beheerst door en geïnterpreteerd in een overeenstemming met de wet van Nederland.

12. Rechten van derden
Een persoon die geen onderdeel is van deze overeenkomst heeft geen rechten.

13. Variaties
We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina aan te passen. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd raadpleegt om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij hebben aangebracht, aangezien deze bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze site worden gepubliceerd.

14. Gespreksopname
Let op; oproepen kunnen worden opgenomen of gemonitord voor training en kwaliteitsdoeleinden.

15. Uw zorgen
Als u zich zorgen maakt over materiaal dat op onze site verschijnt, neem dan contact op met SecureDD door een e-mail te sturen naar info@avgdirekt.nl.